Elnökség 

                     

                        Dancs István 

                                                        Elnök

 

                                 Felelős a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működéséért, képviseli a Szövetséget a hatóságok és más szervek                                           előtt,szerződéseket és megállapodásokat köthet a Szövetség nevében,szervezi és irányítja az Elnökség tevékenységét . A                                     pénzkezelési szabályzatban rögzítettek alapján gyakorolja az utalványozási jogkört. Az éves munkaprogram elkészítéséhez                                      javaslatot tesz.

 

                       Márkus Árpád

                                                                általános alelnök

 

                                 Kapcsolatot tart országos ,megyei és városi szervekkel,közreműködik a pályázatok elkészítésében, azok                                                                  nyomonkövetésében valamint elszámolásuk előkészítésében. Figyelemmel kíséri a feladatok időbeni és tartalmi                                                     végrehajtását, éves munkaprogram összeállításában tevékenyen részt vesz. Elnök akadályoztatása esetén jogosult az elnöki                                 jogok gyakorlására.

                   

                      Mészáros Róbertné

                                                               ügyvezető alelnök    

 

                                Közvetlenül irányítja a Szövetség ügyintézését, az adminisztrátor közreműködésével a Szövetség "Határozatok könyvének"                                     valamint " Krónika Napló " folyamatos vezetése. Gondoskodik a médiákba és a mindenkori nyugdíjas újságban megjelenő                                     cikkek, írások megjelentetésére.  Koordinálja a Bizottságok tevékenységét. Kulturális programok felelőse. Elnök és az                                             Általános elnök akadályoztatása esetén jogosult az elnöki jogok gyakorlására.

 

                      Rózsa Károlyné

                                                              megyei alelnök

 

                                Elnök irányításával szervezi a Szövetség tevékenységét, fő figyelemmel e régiós kistérségek összefogására és                                 együttműködésére. Kapcsolatot tart a megyében műküdö Nyugdíjas szervezetekkel ,társszervekkel. Külön elnöki megbízás                                 alapján elláthatja az elnöki feledatokat. Felkérésre beszámolót tart. Az éves munkaprogram elkészítéséhez javaslatokat tesz.

 

                     Dr.Érsek Károlyné

                                                               megyei jogú városi alelnök

 

                                Kapcsolat a Városi Önkormányzattal, a Civil Kerekasztallal és a megye más civil szervezeteivel.Részvétel a kibővitett                                 elnökségi, ügyvezető elnökségi ülések programjainak előkészítésében. Pályázatokat figyelemmel kíséri. Felkérésre                                 beszámolót tart . Segíti az állandó szakmai bizottságok munkáját. Tevékenyen részt vesz az éves munkaprogram                                 összeállításában,és annak éves teljesülését figyelemmel kíséri.

 

                     Horváth János  

                                                               programokért és koordinálásáért felelős alelnök

 

                                Nemzetközi kapcsolatok szorgalmazása, kiépítése, ápolása, közös programok szervezése. Sportos programok                                 figyelemmel kísérése,együttműködés a Sportbizottsággal. Kapcsolattartás a városi , megyei önkormányzatokkal.                                 Munkatervhez javaslatok tétele.

 

                     Hernigl László

                                                               információs és a klub kapcsolatokért felelős alelnök       
                                                         

                              Klubokkal való információs kapcsolat kiépítése, kapcsolattartás a Szövetség részéről. A Szövetség honlapjának megújítása és                               további gondozása. A klubok programjainak egyeztetése és összehangolása. Az etikai és felügyelő bizottság munkájának                                       segítése. Javaslat tétel a munkatervhez.