Rólunk

 A SZÖVETSÉG célja a megye és Szombathely nyugdíjasainak, nyugdíjas közösségeinek (egyesületek,

klubok) összefogása, új közösségek létrehozásának, csatlakoztatásának elősegítése, érdekeinek képviselete, érvényesítése.

      Célját és feladatait a Magyar Köztársaság Alkotmányának, törvényeinek szellemében, demokratikusan valósítja meg, kész minden demokratikus szervezettel együttműködni.

         A  SZÖVETSÉG olyan közhasznú társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei és megyei önkormányzati választásokon közvetlen jelöltet nem állít.

           Szívesen lát szervezeteiben minden demokratikus gondolkodású és magatartású nyugdíjas és időskorú magyar állampolgárt, függetlenül nemzetiségi, etnikai, párt- és vallási hovatartozásától.

             

Kérjük támogassa szervezetünket a személyi jövedelemadója 1%-ával! Adószámunk: További információért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

 

 

     A VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

NYUGDÍJAS SZÖVETSÉGE, KÉPVISELETE

 

Módosított

Alapszabály 

egységes szerkezetben

 

VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NYUGDÍJAS  SZÖVETSÉGE, KÉPVISELETE  Alapszabályát a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30) kormán rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe.

 

1.     §

I.                  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1) A szervezet megnevezése:   VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI  JOGÚ VÁROS NYUGDÍJAS   SZÖVETSÉGE, KÉPVISELETE

     A szervezet rövidített neve: Nyugdíjas Szövetség    

 

        2) Székhelye: H-9700 Szombathely, Ady tér 5.

 

        3)  Működési területe: Szombathely Megyei Jogú Város és Vas megye közigazgatási területe  

 

    4) Szervezeti formája: Szövetség, jogi személy.

    5) TEÁOR szerinti besorolás: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

   Adószáma: 18 888 960-1-18      Statisztikai számjele: 18 888 960 9499 529 18

      6)  A Nyugdíjasok Szövetsége alapításának ideje: 1991. május 23.

 

7)  A Vas Megyei Bíróság 1996. október 3.  Pk.  60.090/1996/2. szám alatt vette nyilvántartásba   Közhasznú szervezetté minősítésének  kelte 2000.október 13. Pk. 60.090/1996/10

 

       8)  A  Nyugdíjas Szövetség  határozatlan időre alakult.

 

  9)  A Nyugdíjas Szövetség pártoktól független, közvetlen politikai tevé­keny­séget nem folytat, pártoknak anya­gi támo­gatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kér és nem fogad el, országgyűlési képvise­lőjelöltet, il­let­ve megyei, fővárosi önkormány­za­ti választáson jelöl­tet nem állít, és nem tá­mogat, sem most, sem pedig a jövőben.

 

 10). A Nyugdíjas Szövetség pecsétje: körbélyegző, felirata.

       „Vas Megye és Szhely MJV. Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete” – közepén az évszám 1991”

 

 

 

2. §


A NYUGDÍJAS  SZÖVETSÉG

 CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 


         (1)  A Nyugdíjas Szövetség célja:

   a.) a megye és Szombathely város  nyugdíjasainak, nyugdíjas közösségeinek  összefogása érdekeinek képviselete, érvényesítése. Célját   és feladatait a Magyarország Alaptörvénye szellemében, demokratikusan valósítja meg, kész minden demokratikus szervezettel          együttműködni.

 

(2) A Nyugdíjas Szövetség tevékenységi köre és feladatai:

      Megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi       CLXXV. törvény 2.§ 20. alpont­jában leírt tevé­­kenységeknek.

             a.) a közösségi tér biztosítása;

              b.) közművelődési, kulturális, művészeti tevékenység;

              c. ) sport támogatása;

              d.) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása;

                  e.) ellátja a nyugdíjasok és időskorúak érdekképviseletét és érdekvédelmét;

                    f. ) szociális gondoskodás megszervezése, támogatása, a nyugdíjasok életkörülményeinek

                    figyelemmel kisérése, kezdeményezi a rászorulók segítését; 

                  g.) egészségmegőrzés – betegség megelőzés érdekében sportolási lehetőségek biztosítása,

                    egészségügyi  felvilágosító és egészséges táplálkozással kapcsolatos  előadások,

                    gyakorlati bemutatók szervezése;

                   h.) az időskorúak társadalmi, kulturális, ismeretszerző igényeinek kielégítésére kulturális

                    programokat szervez;

                   e.) segítséget nyújt a nyugdíjasok, hátrányos helyzetűek emberi és állampolgári jogainak

                    esélyegyenlőségének  érvényesítésében;

                   k.) ápolja a kapcsolatot a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a szomszédos

                     országokban élő magyarokkal, nyugdíjas szervezetekkel;

                   l.) biztosítja a nyugdíjas közösségek közti információáramlást, rendszeresen ellátja a

                     szervezeteket a nyugdíjasokkal foglalkozó ismeretekkel;

                m.) hagyományőrzés.

 

(3)  A Nyugdíjas Szövetség feladatainak teljesítése során és érdekében együttműködik a Szövetség tevékenységi körét érintő állami és társadalmi szervekkel, valamint más egyesületekkel.

 

 A Nyugdíjas Szövetség tagja:

       1.) a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének (NYOSZ),

       2.) a Magyar Nyugdíjasok Országos Képviseletének (NYOK),

       3.) a Szombathelyi Civil Kerekasztalnak.

 

          (4) Nyugdíjas Szövetség külön szabályozása alapján kitüntetést alapíthat és adományozhat.

     Javaslatot terjeszt elő külső szervezeteknek állami – önkormányzati kitüntetések adományozására.

 

  (5) A Nyugdíjas Szövetség, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A Szövetség közhasznú működéséről, a szolgáltatásai igénybevételének módjáról a tagok és a nem tagok egyaránt a Szövetségi kiadványokból és az egyesületi rendezvényeken való részvétel során tájékozódhatnak.

 

 (6) A Nyugdíjas Szövetség, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

 

3. §.

A NYUGDÍJAS  SZÖVETSÉG TAGSÁGA

 

I. 

 

Nyugdíjas Szövetség szívesen lát szervezeteiben és a szövetségben minden nyugdíjas és időskorú magyar állampolgárt, függetlenül nemzetiségi, etnikai, párt- és vallási hovatartozásától.

 

1)  A Nyugdíjas Szövetség tagja lehet mindazon Szombathellyel és Vas megyével tartósan és életvitelszerűen kapcsolatban álló természetes és jogi személy (bejegyzett civil szervezet), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező Civil Társaság – a politikai pártok kivételével –, aki (amely) a jelen Alapsza­bályban foglalt szövetségi célkitűzéseket elfogadja, azok megvalósításában kész közreműköd­ni és a szövetségi tagsággal járó kötele­zettségek teljesítését vállalja. 

 

     2)  A tagság az írásbeli belépési nyilatkozatnak az elnökség általi elfogadás napjával veszi kezdetét.

  Amennyiben a felvételét kérő jogi személy, a belépés előtt a belépő szervezet közgyűlésén a  belépési szándékot jóvá kell hagyatni és rendelkezni kell a delegált képviselő személyéről. Az erre vonatkozó határozatot a belépési nyilatkozathoz mellékelni kell

 

3) A Nyugdíjas Szövetség titkára köteles a szövetségi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
 

      4) Tagsági formák:

          a.) Rendes tag

              a.) egyéni – természetes személy

              b.) jogi személy – bejegyzett civil szervezet

              c.) jogi személyiséggel nem rendelkező Civil Társaság

 

 b.)Pártoló tag

              a Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabályban kifejtett célokkal egyetért és megvalósításában együttműködéssel és anyagi támogatással részt kíván venni.

 

         c.) Tiszteletbeli tag az lehet, akit a Küldöttértekezlet megválaszt.

 

 

 II.

 

A TAGOK JOGAI

 

      A Nyugdíjas Szövetségben a jogi személy (Civil szervezet), illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező Civil Társaság jogait a képviselő – küldött gyakorolja, akinek joga van:

 

a)   a küldöttértekezleten  tanácskozási, felszólalási joggal részt venni, észrevételeket, javasla­tokat tenni, küldöttként szavazati jogát gyakorolni;

     b)   kizáró ok hiányában a tagszervezetek küldöttei választók és választhatók bármely tisztségre.

c)   a szövetség illetve az elnökség jogszabályba vagy az alapszabályba ütköző határozatának a megsemmisítése iránti kereset előterjesztésére – a tu­do­mására jutásától számított 30 napon belül – a Szombathelyi Törvényszéknél;

d)   A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bármely tag az elnöknek írásban történő bejelentést követően, közösen egyeztetett időpontban betekinteni.  Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje

 

A tagszervezetek (Civil szervezetek és Civil Társaságok) egyéni tagjainak joga van részt venni a Szövetség tevékenységében és rendezvényein; a Szövetség által nyújtott szol­gáltatásokat igénybe venni, kedvezményekben részesülni.

 

 

III.

 

A TAGOK KÖTELESSÉGEI

 

A Nyugdíjas Szövetség tagja köteles:

        a)   megtartani a jogszabályokban,  az  Alapszabályában és egyéb szabályzataiban előírtakat.

b.) A tagszervezet haladéktalanul köteles írásban értesíteni az elnökséget, ha új képviselőt jelöl ki a szövetség munkájában való részvételre.

        c.)  A Szövetség célkitűzéseit támogatni és képviselni.

d.) Olyan magatartást tanúsítani, mely elősegíti a Szövetség céljainak elérését, kedvező társadalmi megítélését

   e.)      a küldöttértekezlet  által megállapított tagdíjat határidőben befizetni.

 

IV.

 

 A tagsági viszony megszűnik  

(1)  A Szövetség megszűnésével; melyhez a Küldöttértekezlet kétharmados többségének egybehangzó szavazata szükséges

(2) A tagszervezet megszűnésével;

(3) Kilépéssel, melyet a tagszervezet írásban jelez az elnökség felé;

(4) Törléssel, ha a tagnak 2 éves tagsági díj elmaradása van, és a tagdíj rendezésére 2 esetben – a titkár által történő határidős - írásbeli (ajánlott levélben) felszólítás után sem kerül sor.

 

 

4. §

 

Összeférhetetlenségi szabályok

 

1) A Nyugdíjas Szövetség ügyintéző szervének, elnökségének tagja, illetőleg a Szövetség képvise­lője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg ma­gyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

 

 

2.) A Nyugdíjas Szövetség elnökségi tagjai, az ellenőrző bizottság tagjai egy­másnak, valamint a Szövetség felett törvényességi felügyeletet gyakorló szer­­vezet dolgozójának közeli hoz­zátartozói nem lehetnek.

 

3.) A Nyugdíjas Szövetség  testületi szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a sze­­mély, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a döntés alapján:

              –   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

     –   bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai, szolgál­tatásai kereté­ben a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjainak, a tagsági jogviszony alap­ján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

          4) Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

               –   a Szövetség elnöke, az elnökség tagja;

     –      a Nyugdíjas Szövetség megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irá­nyu­ló munka-
viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jog­sza­bály másképp nem rendelkezik;

    

   5.)   Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozónak mi­­nő­sü­lő sze­mélyek körét a Polgári Törvénykönyv szerint    kell meghatározni.

 

   6.) A Nyugdíjas Szövetségnek nem lehet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasz­nú szervezetnél töltött be - annak        megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem   egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve annak jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoz­tatni arról, hogy ilyen tisztséget    egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

 

A NYUGDÍJAS  SZÖVETSÉG SZERVEZETE  

 

1.)    Küldöttértekezlet

2.)    Elnökség

3.)    Felügyelő Bizottság

4.)    Etikai Bizottság

                                                                 

I.

 

Küldöttértekezlet

 

1      A Nyugdíjas Szövetség legfőbb szerve a Küldöttértekezlet.   A küldötteket a tagszervezetek tagjai választják. Minden megkezdett 25 tag után egy személy lehet küldött.

 

2      Küldöttértekezletet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni legkésőbb olyan időpontban, hogy az Ectv. 30.§ (1) bekezdése alapján a Szövetség az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesíteni tudja a külön törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezési kötelezettségét.

 

3      Az Elnök a Küldöttértekezletet egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok egyharmada – az ok és a cél megje­lölésével, írásban – ezt kívánja, továbbá az elnökség kétharmadának javaslata alapján, továbbá ha azt a törvényszék elrendeli.

 

1.      A Küldöttértekezletet az Elnökírásban, valamennyi tag előzetes írásbeli értesítésével hívja össze. A meghívót a küldötteknek és egyéni tagoknak  a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal (sürgős esetben 8 nappal) meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelö­lésével.

 

2.      A Küldöttértekezletet akkor határozatképes, ha azon a tagoknak fele és még egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt nyolc napon belül megismételt közgyűlés az eredeti meghí­vóban közölt napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határo­zatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifeje­zetten felhívták.  A Küldöttértekezletet nyilvános.

 

3.     A Küldöttértekezleten minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.

 

4.      A Küldöttértekezletet az elnök - szükség esetén a Küldöttértekezlet által megszavazott – levezető elnök vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik. 

 

5.      A Küldöttértekezlet határozatait – személyi kérdések kivételével – minden esetben nyílt szavazással hozza, de a levezető elnök köteles titkos szavazást elrendelni, ha azt a jelenlévő küldöttek egyharmada kívánja.

-         Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

II.

A Küldöttértekezlet hatásköre

 

        1)  A Küldöttértekezlet a Nyugdíjas Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet.

 

        2)  A Küldöttértekezlet kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)   Az elnökség, a Felügyelő és Etikai  bizottság tagjainak 3 éves időtartamra történő  megválasztása, valamint visszahívása.

b)   A Szövetség  tárgyévi költségvetésének és az előző évi zárszámadásnak az elfo­gadása, melyet az elnökség képviseletében az   elnök,  ez elnökség  előzetes véleményezése alapján terjeszt a Küldöttértekezlet  elé, amely azt határozati formában bírálja el.

c) Az elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági melléklet megtárgyalása  

d)   A Szövetség  más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy megszűnésének kimondása.

e) A tagdíj összegének meghatározása.

f) Az alapszabály jóváhagyása és módosítása.

g.) Kitüntetés alapítása, a kitüntetési szabályzat elfogadása

g)   Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

 

 3) A jegyzőkönyvek és a döntések nyilvántartása:

 

   a)   A Küldöttértekezletről  jegyzőkönyv készítendő, amelyet a Küldöttértekezletet vezető elnök (vagy   az ülésen elnöklő más személy) és a jegyzőkönyvvezető, va­lamint két hitelesítő ír alá.

 

   b)   A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen történtekre utalást, az elhangzot­tak lé­nye­gét a megnyilatkozó személy megjelölésével, továbbá külön sorszám­mal ellátva a Küldöttértekezlet  döntéseit – feltüntetve a döntés mellett vagy ellen sza­­­­va­­zók, avagy a szavazástól tartózkodók számát, továbbá a döntés idő­be­li ha­tályát. 

 

   c)   A Küldöttértekezleti   határozatokat a titkárnak 15 napon belül   az érintettekkel igazolható módon (átvételi elismervény aláíratásával) meg kell küldeni. Érintettek mindazok, akikre nézve a döntés jo­got vagy kö­­­­­­te­­­­le­­zettséget ál­lapít meg, illetve egyéb módon érin­­tettek.  

 

   d)   A Küldöttértekezlet döntéseit a „Határozatok  Könyve”  nyilvántartásba kell foglalni, amely tartalmazza

– a döntés (határozat) gyűlésenként egytől kezdődő sorszámát törve a keletke­zés dátumával,

– a döntés tartalmát,

– a döntés (határozat) időbeli hatályát,

–   a döntés (határozat) meghozatala mellett, illetve ellen szavazók, továbbá a szavazástól tar­tóz­kodók számát.

 

    4)  A Nyugdíjas Szövetség döntései, határozatai nyilvánosak.   A nyil­vánosságra ho­zatal történhet faliújságon, me­gyei napilapban, és a    dön­tés fontosságától függően az Inter­neten; különösen vo­natkozik ez az éves beszá­mo­lóra és a közhasznúsági mellékletre. A nyilvánosság módjának és a bárki ál­tal kért iratmásolat kiadásában, illetve iratminősítés (azaz abban, hogy az irat személyi, fegyelmi vagy munkaügyi tárgyú-e) kérdé­sében a Szövetség elnöke dönt, figyelembe véve azt, hogy csak a személyi, fegyelmi és a munkaügyi tárgyú döntésekkel kapcsolatos anyagok nyilvánossága korlátozható.

 

a)    A Nyugdíjas Szövetség gazdasági iratok közül azok, amelyek esetében a gazdasági partner a saját üzleti titkainak megóvása érdekében kifejezetten kérte a nyilvá­nosság ki­zá­rását, csak hatósági eljárás (pl. ügyészi felügyelet, adóhatósági eljá­rás, bírói előírás) során adható betekintés; ez azonban nem vonatkozik azokra az iratokra, amelyek a közhasznú működéssel kapcsolatosak.

 

b)   Az egyéb iratok nyilvánossága módjának és a bárki ál­tal kért iratbetekintés, irat­má­solat
kiadásának, illetve a tartalmuk minősítésének kérdé­sében a Szövetség elnöke dönt.

 

b)    Az iratbetekintést az elnök, illetve a titkár a Szövetség szék­helyén az igénylővel előzetesen egyeztetett időpontban - biztosítja.

 

 

III.

 

 AZ ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG

Az ügyvezető elnökség a Nyugdíjas Szövetség általános hatáskörű végrehajtó ügyintéző és képviselő szerve, amely gondoskodik az egyesület folyamatos működéséről, a küldöttértekezlet határozatainak végrehaj­tásáról. Az ügyvezető elnökség a Küldöttértekezletnek tartozik felelősséggel. Eljárására értelemszerűen al­kal­­mazni kell a küldöttértekezletre vonatkozó szabályokat   

Az ügyvezető elnökség tagjait a küldöttértekezlet 3 évi időtartamra választja. Az ügyvezető elnökség tagjait a küldöttértekezlet visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. 

Az ügyvezető elnökség 7 választott tagból áll.

1)      Elnök

2)      Általános alelnök

3)      Ügyvezető alelnök

4)      Megyei alelnök

5)      Megyei Jogú Városi alelnök

6)      Programokért és koordinálásáért felelős alelnök

7)      Információs és klub kapcsolatokért felelős alelnök

 

 

Az ügyvezető elnökség feladat és hatásköre

 

1)  Az Ügyvezető Elnökség:

a.) gondoskodik a  Szövetséggel  összefüggő jogszabályok, közgyűlési határozatok végrehaj­tásáról;

b)   összehívja a küldöttértekezletet,

c)   irányítja a szövetség tevékenységét;

d)   megbízza a könyvelőt, a gazdasági vezetőt, és a pénztárost;

e)   évente legalább egyszer tájékoztatja a   Küldöttértekezletet  a Szövetség va­gyonke­zeléséről.

f) az éves költségvetés, az éves beszámoló és a köz­hasznúsági melléklet összeállítása és közgyűlés elé terjesztése,

g.) Szövetség belső szabályzatainak (Etikai, kitüntetési) jóváhagyása,

h.) Összeállítja a Szövetség munkatervét

i.) képviselő küldése más szervezetekbe,

j.) kitüntetési javaslatok elbírálása.

 

2)   Az ügyvezető elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik, melyre meghívja a FEB elnökét. Az ülést az Elnök hívja össze a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban a napirend egyidejű írásbeli közlésével. Az ülések – ha a tárgya a közhasznú működéssel kapcsolatos – nyilvánosak, ha a tárgy személyi, fegyelmi vagy munkaügyi, akkor lehet zárt. 

     A hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel határoz.  

     A gazdasági vezető az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

     Az ügyvezető elnökség indokolt esetben kibővített ülést tarthat, melyre meghívja:

      az ügyvezető elnökség tagjain kívül a nagy létszámú egyesületek és klubok vezetőit és a     kistérségi vezetőket.

 

    3) Az ügyvezető elnökség évente köteles beszámolni végzett munkájáról a küldöttgyűlésnek.

 

4) Az Ügyvezető Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökség tagjai közül legalább 4 fő jelen
van.  

 

 5)   Az Elnökség döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,legalább 4fő egyező szavazata szükséges.

6) Az ügyvezető elnökség határozatait az elnök a „Határozatok Könyvébe” bejegyzi. Az ügyvezető elnökség határozatát az érintettekkel – írásban, igazolható módon (átvételi elismervény aláíratásával) – a titkárnak 15 napon belül közölnie kell.

   A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy    felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

   Az ügyvezető elnökség állandó vagy időszakos feladatok ellátására a bizottságokat jogosultak létrehozni. A bizottságok taglétszáma legalább 3    fő.

A bizottság vezetőjét az elnökség bízza meg.   

A bizottság ügyrendjét maga határozza meg, szakterületén megszervezi a tevékenység ellátását. Szakmai alapelveket, ajánlásokat, módszertani útmutatásokat, szakmai képzést elősegítő anyagokat dolgoz ki. Tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről és javaslatairól tájékoztatja az elnökséget.  

 

IV.

Az elnök és hatásköre

 

     Az Elnök a Küldöttértekezlet által titkos szavazással megválasztott vezető tisztségviselő, a Nyugdíjas Szövetség törvényes képviselője, Nyugdíjas Szövetség képviseletére önállóan jogosult.

   

Elnök hatásköre és feladatai:

    

                 -   felelős a Nyugdíjas Szövetség  törvényes és alapszabályszerű működéséért;

                -    képviseli a Nyugdíjas Szövetséget a hatóságok, más szervek és személyek előtt;

       -   az alapszabályban meghatározott felhatalmazás és a költségvetés keretei között szer­ződéseket és megál­la­podásokat köthet a Nyugdíjasok Szövetsége nevében;

     -   intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a küldöttértekezlet vagy elnökségének hatáskörébe.

     -   a Nyugdíjasok Szövetsége  számviteli szabályzatainak jóváhagyása

             -  a küldöttértekezlet és az elnökség összehívása, napirendi pontok meghatározása,

      -    gyakorolja az utalványozási jogkört a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek alapján.

-     javaslatot tesz az éves „Munkaprogram” elkészítéséhez és a programban meghatározott

            feladatok időbeli és tartalmi végrehajtását figyelemmel kíséri.

     Az elnököt akadályoztatása esetén az Ügyvezető Elnök képviseli, helyettesíti.  

 

Általános alelnök és hatásköre:

 

            - Elnök akadályoztatása esetén jogosult az elnöki jogok gyakorlására.

            - Kapcsolatot tart Országos, Megyei és Városi szervekkel.

            - Közreműködik a pályázatok elkészítésében, azok nyomon követésében valamint az                elszámolásuk előkészítésében.

            - Javaslatot tesz az éves munkaprogram elkészítéséhez

            - Feladatok időbeni és tartalmi végrehajtását figyelemmel kíséri.

           

 

Ügyvezető alelnök és hatásköre:

-         Az elnök és az általános alelnök akadályoztatása esetén jogosult az elnöki jogok gyakorlására.

-         Közvetlenül irányítja a Szövetség ügyintézését az adminisztrátor közreműködésével és bevonásával.

-         A Szövetség „Határozatok könyvének” valamint „Krónika napló”folyamatos vezetése.

-         Gondoskodik a Megyei médiákba, és a mindenkori megjelenő nyugdíjas újságban történő cikkek, írások megjelentetésére,a   Szövetséggel kapcsolatos fontosabb eseményekről.

-         Javaslat tétel az éves munkaprogram elkészítéséhez.

-          Koordinálja és segíti a különböző feladatokra létrehozott bizottságok tevékenységét.

-         Jelölési joggal rendelkezik.

-         Kulturális programok (helyi, regionális, országos) szervezése, előkészítése, lebonyolítása – nevezések összegzése, elküldése.

 

 

Megyei jogú Városi alelnök hatásköre és feladatai:

 

         - Elnök, ügyvezető elnök akadályoztatása esetén jogosult azok jogainak gyakorlására,

          - Kapcsolattartás a megye más civil szervezeteivel és a Civil Kerekasztallal

          - Kapcsolattartás a városi Önkormányzattal,

          - Részvétel az elnökségi ügyvezető elnökségi ülések és a szakmai programok előkészítésében,

          - Pályázati kiírások határidők figyelemmel kísérése pályázatok elkészítése,

          - Felkérésre beszámolót tart

          - Jelölési joggal rendelkezik,

          - Segíti a bizottságok munkáját.

          - Javaslatot tesz az éves „Munkaprogram” elkészítéséhez és a programban meghatározott

      feladatok időbeli és tartalmi végrehajtását figyelemmel kíséri.

   

Megyei alelnök hatásköre és feladatai:

      

    - Elnök, ügyvezető elnök, városi elnök akadályoztatása esetén vagy külön elnöki megbízás alapján ellátja a Szövetség elnöki alelnöki    feladatait,

    - Az elnök irányításával szervezi a Szövetség tevékenységét, fő figyelemmel a régiós  kistérségek összefogására és együttműködésére,

    -  Kapcsolatot tart a megyében működő nyugdíjas szervezetekkel, társszervezetekkel,

    - Felkérésre beszámolót tart,

    - Jelölési joggal rendelkezik,

    - Javaslatot tesz az éves „Munkaprogram” elkészítéséhez és a programban meghatározott

      feladatok időbeli és tartalmi végrehajtását figyelemmel kíséri.

 

 

Programokért és koordinálásáért felelős alelnök:  

 

-         Nemzetközi kapcsolatok szorgalmazása, kapcsolatok kiépítése, ápolása közös programok szervezése (kulturális, sport, szabadidős).

-         Sportos programok figyelemmel kisérése, kapcsolat a Sport bizottsággal

-         Kapcsolattartás Városi Megyei Önkormányzatokkal.

-         Munkatervhez javaslatok tétele

-         Nagy programok szervezésében segítségadás.

-         Jelölési jog.

 

Információs és klub kapcsolatokért felelős alelnök:

 

-         Klubokkal való információs kapcsolat tartás kiépítése a Szövetség részéről.

-         A Szövetség honlapjának megújítása és további gondozása.

-         A klubok programjainak egyeztetése és összehangolása.

-         Javaslat tétel a munkatervhez.

-         Az etikai és a felügyelő bizottság munkájának segítése

 

 

            Adminisztrátor feladatai:  

 

            A Nyugdíjas Szövetség ügyviteli feladatait ellátó adminisztrátor feladatai:

            - A Szövetség ügyvitelének szabályszerű szervezése, vezetése a levelezés és adatszolgáltatás lebonyolítása.

            - A küldött értekezlet és az Elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése, az üléseken a jegyzőkönyv vezetése.

            - A tag nyilvántartás pontos vezetése, a tagdíj befizetés elmaradása esetén felszólító levelek küldése.

            - Tagfelvételi ügyek előkészítése

            - Hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása

 

13. §

 

     a)  a Nyugdíjas Szövetség  ügyvitelének szabályszerű szervezése, vezetése, a levelezés és adatszolgál­tatás;

   b)   a küldöttértekezlet és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése, az üléseken a jegyzőkönyv vezetése;

             c)    a tagnyilvántartás pontos vezetése,  tagdíj befizetés elmaradása ese­tén elkészíti a felszólító leveleket;

             d)    a tagfelvételi ügyek előkészítése;

             e)     a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása;

 

                                                                                          14.§

 

A pénztáros feladatai

 

 

a)  Intézi   és kezeli a pénztárt, a vonatkozó pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok megtartásával. A bevételeket és a kiadásokat bizonylatolja és gondoskodik azok kettős könyvvitelének rögzíttetéséről.   

b.) Az utalványozott kifizetéseket teljesíti, szabálytalanság ese­tén a kifizetést megtagadja, és a Felügyelő-bizottság elnökének jelentést tesz;

c)  beszedi a tagdíjakat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, a tagdíjbefizetés elmaradását jelzi a titkárnak

d) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

15. §

 

A Felügyelő Bizottság

 

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll és független a Szövetség egyéb szerveitől. A Felügyelő Bizottság működéséért a küldöttértekezletnek felel.

Szervezeti és működési szabályzatát – Ügyrendjét maga készíti el.  

 

 A felügyelő bizottság ellenőrzi:

a)      a Szövetség működését, gazdálkodását;

b)      a pénzügyi, számviteli rendre vonatkozó szabályok betartását;

c)      az alapszabály megtartását;

d)      Kezdeményezi az elnöknél a Szövetség legfőbb szervének rendkívüli összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (elnökség) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve ha a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Szövetség vagy a tagok érdekeit;

e)      Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

f)        Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény a szerinti beszámolóról a küldöttértekezlet részére;

g)      Ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását;

h)      Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Szövetség munkavállalóitól;

i)        Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Szövetség könyveibe és irataiba.

 

A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Tanácskozási joggal részt vesznek az elnökség ülésein.

 

 

16.§

Az Etikai Bizottság

 

1./ Az Etikai Bizottság elnökét és 2 tagját a küldöttértekezlet választja. Munkarendjét maga határozza meg. Az összeférhetetlenségi szabály az Etikai Bizottság tagjaira is irányadó.

2./ Az Etikai Bizottság közreműködik a Szövetség tagjai és szervezetei között keletkezett viták megoldásában. Állást foglal etikai kérdésekben.

 

 

17. §

 

A Nyugdíjas Szövetség működése és gazdálkodása

 

    A Nyugdíjas Szövetség a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alá tartozó – legkedvezőbb szolgáltatást nyújtó - pénzintézetnél önálló számlát vezet.

1)   A Nyugdíjas Szövetség bevételei:

a)  az államháztartás alrendszereitől – önkormányzattól – működési költségei fedezésére
kapott támogatás;

b) más természetes és jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság által a Szövetség közhasznú céljaihoz nyújtott hozzájárulás, vagy a működési költségei  fedezésére kapott támogatás;

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

d) tagok által befizetett tagdíj, a tagok önként vállalt juttatásai;

e)  egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;

f)  az Egyesület rendezvényeiből származó bevételek.

        2)  A Nyugdíjas Szövetség költségei:

a) A Szövetség  tevékenysége érdekében felmerült közvetlen működési  költségek (ráfordítások,  kiadások);
b) A Szövetség  által – pályázati úton – az egyesület tagjai számára adott támogatások.

    3)  A Szövetségnek a jogszabályban meghatározott könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

    4)  A Szövetség az államháztartás alrendszereiből, az önkormányzattól írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit, módját és határidejét.  

        5) A Szövetség beszámolási és nyilvántartási szabályaira az Ectv.27-30. §-ai az irányadók.

        6.) A Szövetség bankszámla feletti rendelkezési joga az 1. sz. melléklet szerinti elnökségi tagoknak van.

 7)  A Nyugdíjas Szövetség az éves pénzügyi beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg az Ectv.29.§ (3) bekezdése alapján közhasznúsági mellékletet köteles készíteni,, melyet a küldöttértekezletnek  kell jóváhagyni. A jóváhagyást követően a közhasznúsági mellékletet – május 31 napjáig meg kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalnak.  A közhasznúsági melléklet formai és tartalmi követelményeit a  a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30) kormányrendelet határozza meg.                A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet.

  8) A Nyugdíjas Szövetség saját pénzeszközeinek jobb kamatozású lekötésén túl befektetési    tevékenysé­get nem folytat                               9.)   A Nyugdíjas Szövetség felelős személyt, támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

10.) A Nyugdíjas Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

 

A Szövetség Működésének felügyelete

 

 

            Az adó ellenőrzést az állami adóhatóság a költségvetési támogatás felhasználásának     ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből illetve    a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön    jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet a működés feletti törvényességi ellenőrzést, pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

 

18. §

 

 A Nyugdíjas Szövetség MEGSZŰNÉSE

 

 

     A Nyugdíjas Szövetség megszűnik, ha:

         a)  megszűnését a küldöttértekezlet  kétharmados szótöbbséggel kimondja;

        b) más szervezettel való egyesülését a küldöttértekezlet kétharmados szótöbbséggel kimondja;

        c) a bíróság feloszlatja, illetve a megszűnését kimondja;

    d) a Nyugdíjas Szövetség létszáma tartósan 10 fő alá csökken, vagy egy évnél hosszabb idő óta     nem fejt ki működést, és ezt a felügyelő szerv megállapítja.

 

Szövetség megszűnése

     Az egyesület megszűnése:

     a) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja    megszűnését,

     b) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a    nyilvántartásból törlik.

     A SZÖVETSÉG megszűnése esetén hitelezői igények kielégítése után fennmaradó vagyon felosztásra a 2013. évi Ptk. szabályai az irányadók.

     A d) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, az e) pontban foglalt esetekben, pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egylet fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

     Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az egyesület közgyűlése rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról nem történik rendelkezés, továbbá, ha az egyesület bírósági feloszlatással szűnik meg, akkor a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

        

19. §

                                  

        ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

          Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. tv. Az egyesülési  jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  törvény, a Polgári törvénykönyv, - és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

 

          A SZÖVETSÉG – jelen módosított alapszabályát az egyesület közgyűlése a – 2014.03.18.  napján elfogadta.

 

          Záradék

          Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján annak hatályos tartalmával.

 

 

Szombathely, 2014. március 19.

 

                                                                                                                      Dancs István

                                                                                                                  a Szövetség elnöke

Hitelesítők:

 

1.…………………………………………                  2…………………………………………

                     Mészáros Róbertné                                                      Rózsa Károlyné

                      ügyvezető alelnök                                                          megyei alelnök

 

 

 

 

 

Alapszabályának I. számú melléklete

 

Banki aláírás bejelentő