Rólunk

                 A SZÖVETSÉG célja a megye és Szombathely nyugdíjasainak, nyugdíjas közösségeinek (egyesületek,

           klubok) összefogása, új közösségek létrehozásának, csatlakoztatásának elősegítése, érdekeinek képviselete, érvényesítése.

                         Célját és feladatait a Magyar Köztársaság Alkotmányának, törvényeinek szellemében, demokratikusan valósítja meg, kész minden demokratikus szervezettel együttműködni.            

               A  SZÖVETSÉG olyan közhasznú társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól                              független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei és megyei önkormányzati választásokon közvetlen jelöltet nem állít.

           Szívesen lát szervezeteiben minden demokratikus gondolkodású és magatartású nyugdíjas és időskorú magyar állampolgárt, függetlenül nemzetiségi, etnikai, párt- és vallási hovatartozásától.

             

     Kérjük támogassa szervezetünket a személyi jövedelemadója 1%-ával! 

Adószámunk: 18888960-1-18 További információért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

 

 

  A VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

NYUGDÍJAS SZÖVETSÉGE, KÉPVISELETE

 

Módosított

Alapszabály 

egységes szerkezetben

 

VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NYUGDÍJAS  SZÖVETSÉGE, KÉPVISELETE  Alapszabályát a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30) kormány  rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) A szervezet megnevezése:   VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY MEGYEI  JOGÚ VÁROS NYUGDÍJAS   SZÖVETSÉGE, KÉPVISELETE

     A szervezet rövidített neve: VMJVNYSZ   (továbbiakban Szövetség) 

Az Szövetség angol neve: County ’Vas’ and City of Szombathely with County Rank Pensioner Association, its Representation

 

Az Szövetség német neve:Vertretung und Verband der Rentner von Szombathely und vom Komitat Vas

 

2.) Székhelye: H-9700 Szombathely, Ady tér 5.

 

3.) Működési területe: Szombathely Megyei Jogú Város és Vas megye közigazgatási területe  

 

4.) Szervezeti formája: Szövetség, jogi személy.

5.) TEÁOR szerinti besorolás: Fő tevékenység 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

   Egyéb közösségi társadalmi tevékenység:

   18.20 Egyéb sokszorosítása

   58.11 Könyvkiadás

   58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

   58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

 

   58.19 Egyéb kiadói tevékenység

   70.21 PR, kommunikáció

   82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

   85.51 Sport, szabadidős képzés

   85.52 Kulturális képzés

   85.59. M.n.s. egyéb oktatás

   85.60. Oktatást kiegészítő tevékenység

 

  Adószáma: 18 888 960-1-18      Statisztikai számjele: 18 888 960 9499 529 18

 

6.)  A Nyugdíjasok Szövetsége alapításának ideje: 1991. május 23.

 

7.)  A Vas Megyei Bíróság 1996. október 3.  Pk.  60.090/1996/2. szám alatt vette nyilvántartásba   

 

8.)  A Szövetség  határozatlan időre alakult.

 

9.) A Szövetség pártoktól független, közvetlen politikai tevé­keny­séget nem folytat, pártoknak anya­gi támo­gatást nem nyújt, tőlük támogatást nem kér és nem fogad el, országgyűlési képvise­lőjelöltet, il­let­ve megyei, fővárosi önkormány­za­ti választáson jelöl­tet nem állít, és nem tá­mogat, sem most, sem pedig a jövőben.

 

10.) Szövetség pecsétje: körbélyegző, felirata.

       „Vas Megye és Szhely MJV. Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete” – közepén a logó és az évszám 1991”

 

 

II.
A SZÖVETSÉG

 CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 


1.)  A Szövetség célja:

a.) Vas megye és Szombathely város nyugdíjasainak, nyugdíjas közösségeinek összefogása érdekeinek képviselete, érvényesítése. Célját és feladatait a Magyarország Alaptörvénye szellemében, demokratikusan valósítja meg, kész minden demokratikus szervezettel együttműködni.

 

2.) A Szövetség tevékenységi köre és feladatai:

      Megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. alpont­jában leírt tevé­­kenységeknek.

  a.) a közösségi tér biztosítása;

  b.) közművelődési, kulturális, művészeti tevékenység;

  c. ) sport támogatása;

  d.) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása;

              e.) ellátja a nyugdíjasok és időskorúak érdekképviseletét és érdekvédelmét;

              f.) szociális gondoskodás megszervezése, támogatása, a nyugdíjasok életkörülményeinek

                    figyelemmel kisérése, kezdeményezi a rászorulók segítését; 

              g.) egészségmegőrzés – betegség megelőzés érdekében sportolási lehetőségek biztosítása,

                    egészségügyi  felvilágosító és egészséges táplálkozással kapcsolatos  előadások,

                    gyakorlati bemutatók szervezése;

               h.) az időskorúak társadalmi, kulturális, ismeretszerző igényeinek kielégítésére kulturális

                    programokat szervez;

               e.) segítséget nyújt a nyugdíjasok, hátrányos helyzetűek emberi és állampolgári jogainak

                    esélyegyenlőségének  érvényesítésében;

               k.) ápolja a kapcsolatot a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a szomszédos

                     országokban élő magyarokkal, nyugdíjas szervezetekkel;

               l.) biztosítja a nyugdíjas közösségek közti információáramlást, rendszeresen ellátja a

                     szervezeteket a nyugdíjasokkal foglalkozó ismeretekkel;

        m.) hagyományőrzés.

 

3.)  A Szövetség feladatainak teljesítése során és érdekében együttműködik a Szövetség tevékenységi körét érintő állami és társadalmi szervekkel, valamint más egyesületekkel.

         A Szövetség tagja:

       a) a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének (NYOSZ),

       b.) a Szombathelyi Civil Kerekasztalnak.

 

4.) Szövetség külön szabályozása alapján kitüntetést alapíthat és adományozhat.

     Javaslatot terjeszt elő külső szervezeteknek állami – önkormányzati kitüntetések adományozására.

 1. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város nyugdíjas Szövetsége, Képviselete Tiszteletbeli Elnöke” cím adományozása.

Az Elnökség határozata alapján a Küldött gyűlés Tiszteletbeli Elnök címet adományozhat a címet az a volt elnök kaphatja, meg aki legalább 5 éven át betöltötte a tisztséget és maradandóan hozzájárult a Szövetség társadalmi elismerésének megerősítéshez. A Tiszteletbeli Elnök jogosult a cím használatára, részt vehet a Szövetség rendezvényein valamint azokon a társadalmi – protokoll rendezvényeken, amelyekre a Szövetség meghívást kapott.

A Tiszteletbeli Elnök – amennyiben nem tagja ezen szervezeteknek – tanácskozási joggal meghívásra kerül a Szövetség Közgyűléseire, Elnökségi üléseire.

 

5.) A Szövetség, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

 

III.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

 

 

A Szövetség szívesen lát szervezeteiben minden nyugdíjas és időskorú magyar állampolgárt, függetlenül nemzetiségi, etnikai, párt- és vallási hovatartozásától.

 

1.) A Szövetség tagja lehet mindazon Szombathellyel és Vas megyével tartósan kapcsolatban álló jogi személy (bejegyzett civil szervezet), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaság – a politikai pártok kivételével –amely a jelen Alapsza­bályban foglalt szövetségi célkitűzéseket elfogadja, azok megvalósításában kész közreműköd­ni és a szövetségi tagsággal járó kötele­zettségek teljesítését vállalja. 

 

2.)  A tagság az írásbeli belépési  kérelemnek a Küldöttgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

  A felvételét kérő jogi személy, a belépés előtt a belépő szervezet közgyűlésén a  belépési szándékot jóvá kell hagyatni és rendelkezni kell a delegált képviselő(küldött) személyéről. Az erre vonatkozó határozatot a belépési nyilatkozathoz mellékelni kell

 

3.) A Szövetség titkára köteles a szövetségi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
 

4.) Tagsági formák:

          a.) Rendes tag

                a. jogi személy – bejegyzett civil szervezet

                b. jogi személyiséggel nem rendelkező civil társaság

 

 b.) Pártoló tag

              a Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabályban kifejtett célokkal egyetért és megvalósításában együttműködéssel és anyagi támogatással részt kíván venni.

 

         c.) Tiszteletbeli tag az lehet, akit a Küldöttgyűlés megválaszt. A Tiszteletbeli tag tagdíjat nem          fizet.

 

5.) Tagok jogai:

      A Szövetségben a jogi személy (civil szervezet), illetve a jogi személyiséggel nem            rendelkező civil társaság jogait a képviselő – küldött gyakorolja, akinek joga van:

 

a.)  a Küldöttgyűlés  tanácskozási, felszólalási joggal részt venni, észrevételeket, javasla­tokat tenni, küldöttként szavazati jogát gyakorolni;

 

b.)  kizáró ok hiányában a tagszervezetek küldöttei választók és választhatók bármely tisztségre.

 

c.)  a Szövetség illetve az elnökség jogszabályba vagy az alapszabályba ütköző határozatának a megsemmisítése iránti kereset előterjesztésére – a tu­do­mására jutásától számított 30 napon belül – a Szombathelyi Törvényszéknél;

d.)  a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bármely tag az Elnöknek írásban történő bejelentést követően, közösen egyeztetett időpontban betekinteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje

 

A tagszervezetek egyéni tagjainak joga van részt venni a Szövetség tevékenységében és rendezvényein; a Szövetség által nyújtott szol­gáltatásokat igénybe venni, kedvezményekben részesülni.

 

     6.) Tagok kötelességei

 

A Szövetség tagja köteles:

 a.)   megtartani a jogszabályokban,  az  Alapszabályában és egyéb szabályzataiban előírtakat.

b.) A tagszervezet haladéktalanul köteles írásban értesíteni az elnökséget, ha új képviselőt jelöl ki a Szövetség munkájában való részvételre.

 c.)  A Szövetség célkitűzéseit támogatni és képviselni.

d.) Olyan magatartást tanúsítani, mely elősegíti a Szövetség céljainak elérését, kedvező társadalmi megítélését

   e.) a Küldöttgyűlés által megállapított tagdíjat határidőben befizetni.

 

     7.) Tagsági viszony megszűnése:

 

   a.)A Szövetség  jogutód nélküli megszűnésével; melyhez a Küldöttgyűlés kétharmados   többségének egybehangzó szavazata szükséges

 b.) A tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével;

 c.) A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszűntetheti.

 d.) A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával ( amennyiben a tag jelen alapszabályban rögzítettet tagsági feltételeknek nem felel meg a Szövetség a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Küldöttgyűlés dönt).A Szövetség általi felmondás indoka lehet többek között az ha a tagnak 2 éves tagsági díj elmaradása van, és a tagdíj rendezésére 2 esetben – a titkár által történő határidős - írásbeli (ajánlott levélben) felszólítás után sem kerül sor.

 

IV.

 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE  

 

 1. Küldöttgyűlés
 2. Elnökség
 3. Felügyelő Bizottság
 4. Etikai Bizottság
 5. Egyéb ad.hoc Bizottságok

                                                                

 1. Küldöttgyűlés
 
 1. A Szövetség legfőbb szerve a Küldöttgyűlés . A küldötteket a tagszervezetek tagjai választják. Minden 25 tag után egy személy lehet küldött, a 25 főnél kisebb tagszámú szervezetek 1fő küldött delegálására jogosultak.

 

 1. Küldöttgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni legkésőbb olyan időpontban, hogy az Ectv. 30.§ (1) bekezdése alapján a Szövetség az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesíteni tudja a külön törvény szerinti beszámoló kötelezettségét.

 

 1. Az Elnök a Küldöttgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok egyharmada – az ok és a cél megje­lölésével, írásban – ezt kívánja, továbbá az Elnökség kétharmadának javaslata alapján, továbbá ha azt a törvényszék elrendeli.

 

 1. A Küldöttgyűlést az Elnök írásban, valamennyi tag előzetes írásbeli értesítésével hívja össze. A meghívót a küldötteknek  a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal (sürgős esetben 8 nappal) meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt Küldöttgyűlés helyének és dátumának pontos megjelö­lésével.

 

 1.   A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak fele és még egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt legalább három és legfeljebb tizenöt nappal kővetően  megismételt Küldöttgyűlés az eredeti meghí­vóban közölt napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határo­zatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifeje­zetten felhívták.  A Küldöttgyűlés a Szövetség tagjai számára nyilvános.

         Ha a Küldöttgyűlés határozatképtelen a megismételt Küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül

 

 1.  A Küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.

 

 1. A Küldöttgyűlést az Elnök - szükség esetén a Küldöttgyűlés által megszavazott – levezető elnök vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről a Titkár gondoskodik. 

 

 1. A Küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel – a személyi kérdések kivételével – minden esetben nyílt szavazással hozza, de a levezető Elnök titkos szavazást rendel el, ha azt a jelenlévő küldöttek egyharmada kívánja. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Szövetség Alapszabályának módosításához a tagok (küldöttek) 3/4 –es szótöbbségével hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4 - es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

2.) A Küldöttgyűlés hatásköre

 1. A Küldöttgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet.

 

 1. A Küldöttgyűlést kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. Az Elnökség, a Felügyelő és Etikai bizottság tagjainak 4 éves időtartamra történő  megválasztása, valamint visszahívása.
  2. A Szövetség tárgyévi költségvetésének és az előző évi zárszámadásnak az elfo­gadása, melyet az Elnökség képviseletében az Elnök, ez Elnökség előzetes véleményezése alapján terjeszt a Küldöttgyűlés elé, amely azt határozati formában bírálja el.
  3. Az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása  
  4. A Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy megszűnésének kimondása.
  5. A tagdíj összegének meghatározása.
  6. Az Alapszabály jóváhagyása és módosítása.
  7.  Kitüntetés alapítása, a kitüntetési szabályzat elfogadása
  8. Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

 

    c.) A jegyzőkönyvek és a döntések nyilvántartása:

 

   a.   A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készítendő, amelyet a Küldöttgyűlést vezető elnök (vagy   az ülésen elnöklő más személy) és a jegyzőkönyvvezető, va­lamint  egy hitelesítő ír alá.

 

   b.   A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen történtekre utalást, az elhangzot­tak lé­nye­gét a megnyilatkozó személy megjelölésével, továbbá külön sorszám­mal ellátva a Küldöttgyűlés döntéseit – feltüntetve a döntés mellett vagy ellen sza­­­­va­­zók, avagy a szavazástól tartózkodók számát, továbbá a döntés idő­be­li ha­tályát. 

 

   c.   A Küldöttgyűlési   határozatokat a titkárnak 15 napon belül   az érintettekkel igazolható módon (átvételi elismervény aláíratásával) meg kell küldeni. Érintettek mindazok, akikre nézve a döntés jo­got vagy kö­­­­­­te­­­­le­­zettséget ál­lapít meg, illetve egyéb módon érin­­tettek.  

 

   d.   A Küldöttgyűlés döntéseit a „Határozatok Könyve”nyilvántartásba kell foglalni, amely tartalmazza

– a döntés (határozat) gyűlésenként egytől kezdődő sorszámát törve a keletke­zés dátumával,

– a döntés tartalmát,

– a döntés (határozat) időbeli hatályát,

 •  a döntés (határozat) meghozatala mellett, illetve ellen szavazók, továbbá a szavazástól tar­tóz­kodók számát.

 

     d.) A Szövetség ülésén döntései, határozatai a tagok számára nyilvánosak.   A nyilvánosság módjának és a kért iratmásolat kiadásában, illetve iratminősítés kérdésében a Szövetség Elnöke dönt, figyelembe véve azt, hogy az anyagok nyilvánosságra hozatala korlátozható.

 

 1. A hatósági eljárás (pl. ügyészi felügyelet, adóhatósági eljá­rás, bírói előírás) során adható betekintés; ez azonban nem vonatkozik azokra az iratokra, amelyek a működéssel kapcsolatosak.

 

 1. Az egyéb iratok nyilvánossága módjának és a kért iratbetekintés, irat­má­solat
  kiadásának, illetve a tartalmuk minősítésének kérdé­sében a Szövetség Elnöke dönt.

 

 1.  Az iratbetekintést az Elnök, illetve a Titkár a Szövetség szék­helyén az igénylővel előzetesen egyeztetett időpontban - biztosítja.

 

V.

 

    ELNÖKSÉG

Az Elnökség a Szövetség általános hatáskörű végrehajtó ügyintéző és képviselő szerve, amely gondoskodik az egyesület folyamatos működéséről, a Küldöttgyűlés határozatainak végrehaj­tásáról. Az Elnökség a Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel. Eljárására értelemszerűen al­kal­­mazni kell a Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályokat   

 

Az Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés 4 évi időtartamra választja. Az Elnökség tagjait a Küldöttgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. 

 

 1. Az Elnökség  9 választott tagból áll, ebből.
 1. Elnök
 2. Általános alelnök
 1. Alelnök(ök)   ( 4fő)
 2. Titkár
 3. Elnökségi tag(ok) ( 2 fő)
 4. Az Elnököt, az Alelnököt valamint a Titkárt az Elnökség tagjai közül Küldöttgyűlés választja meg.

g.)     Az Elnökség a további tisztségviselőit tagjai közül saját maga választja meg.

 

 

 

2.) Az Elnökség feladat és hatásköre

 

     a.) Az Elnökség:

a. gondoskodik a  Szövetséggel  összefüggő jogszabályok, küldöttgyűlési határozatok végrehaj­tásáról;

b.    összehívja a küldöttértekezletet,

c.    irányítja a szövetség tevékenységét;

d.    megbízza a könyvelőt;

e.    évente legalább egyszer tájékoztatja a   Küldöttgyűlés  a Szövetség va­gyonke­zeléséről.

f. az éves költségvetés, az éves beszámoló összeállítása és Küldöttgyűlés elé terjesztése,

g. Szövetség belső szabályzatainak jóváhagyása,

h. Összeállítja a Szövetség munkatervét

i. képviselő küldése más szervezetekbe,

j. kitüntetési javaslatok elbírálása.

 

      b.)        Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik, melyre meghívja a FEB elnökét. Az ülést az Elnök hívja össze a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban a napirend egyidejű írásbeli közlésével. Az ülések a tagok számára nyilvánosak, ha a tárgy személyi, fegyelmi vagy munkaügyi, akkor lehet zárt. 

     A hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel határoz.  

     Az Elnökség indokolt esetben kibővített ülést tarthat, melyre meghívja:

      az Elnökség tagjain kívül az egyesületek és klubok vezetőit és a kistérségi vezetőket.

 

 1. Az Elnökség évente köteles beszámolni végzett munkájáról a küldöttgyűlésnek.

 

 1. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökség tagjai közül legalább  5 fő jelen van.

 

 1. Az Elnökség döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 2.  
 3. Az Elnökség határozatait az elnök a „Határozatok Könyvébe” bejegyzi. Az Elnökség határozatát az érintettekkel – írásban, igazolható módon (átvételi elismervény aláíratásával) – a Titkárnak 15 napon belül közölnie kell.

 

 1. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

 1. Az Elnökség állandó vagy időszakos feladatok ellátására ad.hoc bizottságokat jogosultak létrehozni. A bizottságok taglétszáma legalább 3 fő.
 2. A bizottság vezetőjét az Elnökség bízza meg.
 3. A bizottság ügyrendjét maga határozza meg, szakterületén megszervezi a tevékenység ellátását. Szakmai alapelveket, ajánlásokat, módszertani útmutatásokat, szakmai képzést elősegítő anyagokat dolgoz ki. Tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről és javaslatairól tájékoztatja az Elnökséget.

 

 

3.) Tisztségviselők feladatai és hatáskörük

 

 

     a.) Elnök hatásköre és feladatai:

     Az Elnök a Küldöttgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselő, a Szövetség törvényes képviselője, a Szövetség képviseletére önállóan jogosult.

   

       - felelős a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működéséért;

       -    képviseli a Szövetséget a hatóságok, más szervek és személyek előtt;

- az Alapszabályban meghatározott felhatalmazás és a költségvetés keretei között szer­ződéseket  és megál­la­podásokat köthet a Szövetség nevében;

   - intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés vagy elnökségének hatáskörébe.

       -   a Szövetség  számviteli szabályzatainak jóváhagyása

 -  a Küldöttgyűlést és az Elnökség összehívása, napirendi pontok meghatározása,

  - gyakorolja az utalványozási jogkört a Pénzkezelési Szabályzatban rögzítettek alapján.

 • javaslatot tesz az éves „Munkaprogram” elkészítéséhez és a programban meghatározott

   feladatok időbeli és tartalmi végrehajtását figyelemmel kíséri.

 

     Az Elnököt akadályoztatása esetén az Általános alelnök képviseli, helyettesíti.  

 

b.) Általános Alelnök feladatai és hatásköre:

            - Segíti az Elnök munkáját

            - Elnök akadályoztatása esetén jogosult az elnöki jogok gyakorlására.

            - Kapcsolatot tart országos, megyei és városi szervekkel.

            - Közreműködik a pályázatok elkészítésében, azok nyomon követésében valamint az   elszámolásuk előkészítésében.

            - Javaslatot tesz az éves munkaprogram elkészítéséhez

            - Feladatok időbeni és tartalmi végrehajtását figyelemmel kíséri.

            - Végzi a tagtoborzással kapcsolatos feladatokat

            - Közreműködik rendezvények szervezésében (részletes feladatait SZMSZ, Szervezeti és  Működési Szabályzat tartalmazza.)

 

  

c.) Alelnök(ök)

           

 • Az Elnököt, az Általános alelnököt megbízás alapján helyettesíti.
 • Segíti az Elnök munkáját
 •  Javaslatot tesz az éves munkaterv elkészítéséhez
 • Közreműködik a rendezvények szervezésében
 • Végzi a tagtoborzással összefüggő feladatokat
 • Segíti a Bizottságok munkáját
 • Pályázatok figyelése, pályázatok készítése

 

 Az Alelnökök feladata és hatásköre részterületekre osztódik (megyei alelnök, MJ városi alelnök, programokért és koordinálásért felelős alelnök, információs és klubkapcsolatokért felelős alelnök)

A részletes feladatokat, hatásköröket az SZMSZ tartalmazza.

 

 

d.) A Titkár feladata és hatásköre:

 

 • Az Elnökkel egyeztetett, módon irányítja, végzi  a Szövetség adminisztrációs munkáját.
 • Gondoskodik a tagság és a befizetett tagdíjak nyilvántartásáról, a Szövetség határozatainak szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetéséről, a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről.
 • Az Elnökkel együtt gondoskodik a Küldöttgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztések kidolgozására.
 • Intézkedik a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásairól.
 • Az Elnökkel együtt felelős a Szövetség gazdálkodásáért.
 • Elkészítteti az éves költségvetési és pénzügyi tervet és az éves beszámolót.
 • Az Elnökkel együtt felelős a Szövetség által jóváhagyott költségvetésének végrehajtásáért, vagyonának a jogszabályok szerinti gondos, takarékos, hatékony kezeléséért.
 • Gondoskodik a Szövetség leltárának vezetéséről.
 • Gondoskodik a Küldöttgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyvek elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, melyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatok és ellenzők számára.
 • Közreműködik a rendezvények szervezésében

 

 Részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ határozza meg. 

 

 

4.) A Titkárság

 

A Szövetség adminisztrációs,pénzügyi feladatait a Titkár közvetlen irányításával a Titkárság látja

el.

A Titkárság munkájának segítésére bármely tag, alkalmazottja felkérhető alkalmi munkavégzésre.

A Titkárság kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, ,ellátja a nyilvántartási adminisztrációs

feladatokat és mindazt,amit az elnökség,illetve az elnök meghatároz.

A Küldöttgyűlés számára az Elnökség által előzetesen jóváhagyott anyagokat legalább 8 nappal az

ülés előtt a Titkárság megküldi,különös tekintettel:

 

-a következő évi költségvetés tervezetére

-az éves költségvetés elfogadására

-az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat módosítására

 

A Titkárság biztosítja a Szövetség pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelő működését, felelős; a pénzügyi intézkedésekért, a tagdíj időbeni kiszámlázásáért, a Szövetség szabályszerű gazdálkodásáért.

A gazdasági és pénzügyi tevékenység feletti ellenőrzést a Felügyelő Bizottság látja el.

 

 

a.)Adminisztrátor feladatai:  

 

Feladatait a Titkár irányításával látja el.

            - A Szövetség ügyvitelének szabályszerű szervezése, vezetése a levelezés és  adatszolgáltatás lebonyolítása.

            - A Küldöttgyűlés és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése, az  üléseken a jegyzőkönyv vezetése.

            - A tag nyilvántartás pontos vezetése, a tagdíj befizetés elmaradása esetén felszólító  levelek küldése.

            - Tagfelvételi ügyek előkészítése

           

 

        5.) A Felügyelő Bizottság

 

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll és az Elnököt saját tagjai közül választja meg. Ügyrendjét maga készíti el.  

 

 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:

 1. a Szövetség működését, gazdálkodását;
 2. a pénzügyi, számviteli rendre vonatkozó szabályok betartását;
 3. az Alapszabály megtartását;
 4. Kezdeményezi az elnöknél a Szövetség legfőbb szervének rendkívüli összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (Elnökség) tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve ha a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Szövetség vagy a tagok érdekeit;
 5. Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 6. Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény a szerinti beszámolóról a Küldöttgyűlés részére;
 7. Ellenőrzi a Szövetség működését és gazdálkodását;
 8. Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Szövetség munkavállalóitól;
 9. Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Szövetség könyveibe és irataiba.

 

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

Tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség ülésein.

 

 

      6.) Az Etikai Bizottság

 

a.) Az Etikai Bizottság 3 tagját a Küldöttgyűlés választja. Elnököt tagjai közül maga választ és ügyrendjét saját maga határozza meg .. Az összeférhetetlenségi szabály az Etikai Bizottság tagjaira is irányadó.

 

b.) Az Etikai Bizottság közreműködik a Szövetség tagjai és szervezetei között keletkezett viták megoldásában. Állást foglal etikai kérdésekben.

 

    7.) Összeférhetetlenségi szabályok

 

a.) A Szövetség Elnökségének tagja, tisztségviselője illetőleg a Szövetség képvise­lője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg ma­gyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

 

 

b.) A Szövetség elnökségi tagjai, az Felügyelő Bizottság tagjai egy­másnak, valamint a Szövetség felett törvényességi felügyeletet gyakorló szer­­vezet dolgozójának közeli hoz­zátartozói nem lehetnek.

 

c.) A Szövetség  testületi szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a sze­­mély, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a döntés alapján:

     –   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

     –   bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a  Szövetség cél szerinti juttatásai, szolgál­tatásai kereté­ben a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjainak, a tagsági jogviszony alap­ján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

d.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

     –   a Szövetség Elnöke, az Elnökség tagja;

     –      a Szövetség megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irá­nyu­ló munka-
viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jog­sza­bály másképp nem rendelkezik;

    

e.)    Az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása során közeli hozzátartozónak mi­­nő­sü­lő sze­mélyek körét a Polgári Törvénykönyv szerint kell meghatározni.

 

VI.

 

A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

 

A Szövetség a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alá tartozó – legkedvezőbb szolgáltatást nyújtó - pénzintézetnél önálló számlát vezet.

 1. A Szövetség bevételei:

a.)  az államháztartás alrendszereitől – önkormányzattól – működési költségei fedezésére
kapott támogatás;

b.) más természetes és jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság által a Szövetség céljaihoz nyújtott hozzájárulás, vagy a működési költségei  fedezésére kapott támogatás;

c.) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

d.) tagok által befizetett tagdíj, a tagok önként vállalt juttatásai;

e.)  egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;

 

f.)  az Szövetség rendezvényeiből származó bevételek.

2.) A Szövetség költségei:

a.) A Szövetség  tevékenysége érdekében felmerült közvetlen működési  költségek (ráfordítások,  kiadások);
b.) A Szövetség által – pályázati úton –a tagjai számára adott támogatások.

3.) A Szövetségnek a jogszabályban meghatározott könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

4.) A Szövetség az államháztartás alrendszereiből, az önkormányzattól írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit, módját és határidejét.  

 

5.) A Szövetség beszámolási és nyilvántartási szabályaira. A civil szervezetek gazdálkodása valamint a számviteli törvény alapján készített belső szabályzatok vonatkoznak.

6.) A Szövetség bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási joga: Elnök egy személyben önállóan

 1. Két elnökségi tag (Titkár) együttesen

 

7.) A Szövetség saját pénzeszközeinek jobb kamatozású lekötésén túl befektetési tevékenysé­get nem folytat.

 

8.)   A Szövetség felelős személyt, támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

9.) A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

 

VII.

 

A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE

 

 

            Az adó ellenőrzést az állami adóhatóság a költségvetési támogatás felhasználásának  ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből illetve   a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön   jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet a működés feletti törvényességi ellenőrzést, pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

 

 

VIII. 

     

 A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

 

 

     1.) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha:

          a)  megszűnését a Küldöttgyűlés  kétharmados szótöbbséggel kimondja;

                b) a bíróság feloszlatja, illetve a megszűnését kimondja;

           c) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, vagy egy évnél  hosszabb idő óta  nem fejt ki működést, és ezt a felügyelő szerv megállapítja.

 

 

IX.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

          Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. tv. Az egyesülési                             jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló                            törvény, a Polgári törvénykönyv, - és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

 

          A Szövetség – jelen módosított alapszabályát az egyesület közgyűlése a – 2017.03.07.                  napján elfogadta.

 

          Záradék

         

          Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján annak hatályos tartalmával.

 

 

Szombathely, 2017. március 07.

 

 

 

                                                                                                                      Dancs István

                                                                                                                  a Szövetség elnöke